Algemene Voorwaarden - artandinkgallery

Inloggen / Mijn Account

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Art & Ink Gallery.

Artikel 1 Algemeen 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Art & Ink Gallery en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 AIle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard.

2.2 Art & Ink Gallery kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3 Prijs 3.1

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc., en gelden of winkel of werkplaats.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Art & Ink Gallery gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Art & Ink Gallery zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

Artikel 4 Betaling 4.1

Het aan Art & Ink Gallery verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan Art & Ink Gallery te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op de bankrekening van Art & Ink Gallery op basis van een factuur.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Art & Ink Gallery zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Levering 5.1

Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie. De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die bij Art & Ink Gallery zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Art & Ink Gallery.

5.2 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

5.3 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Art & Ink Gallery van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering 6.1

Art & Ink Gallery is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van minimal 30% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Art & Ink Gallery gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk – om welke reden dan ook – toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Art & Ink Gallery zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen. Deze vergoeding kan door Art & Ink Gallery worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4 Indien opdrachtgever een opdracht speciaal ontworpen en/of aangepaste tattoo designs voorafgaand aan de geplande Ieveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Art & Ink Gallery verschuldigd, onverminderd het recht van Art & Ink Gallery op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:  1-2 dagen na bestelling:10%  3-7 dagen na bestelling:25%  8-14 dagen na bestelling:40%  14-30 dagen na bestelling:60%

6.5 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Art & Ink Gallery.

Artikel 7 Risico- en eigendomsovergang 7.1

Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

7.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Art & Ink Gallery gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Art & Ink Gallery verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Art & Ink Gallery heeft voldaan.

Artikel 8 Reclamering en garantie 8.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

8.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Art & Ink Gallery te geschieden.

8.3 Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

8.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Art & Ink Gallery kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen Art & Ink Gallery terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

8.5 Opdrachtgever dient Art & Ink Gallery in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

8.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Art & Ink Gallery in zowel voor de deugdelijkheid van het door Art & Ink Gallery geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

8.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: – de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik; – normale slijtage; – niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud; – montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever; – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; – in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Art & Ink Gallery ter bewerking zijn verstrekt; – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; – door Art & Ink Gallery van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Art & Ink Gallery heeft verstrekt.

8.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

8.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Art & Ink Gallery gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Art & Ink Gallery met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1

De aansprakelijkheid van Art & Ink Gallery is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Art & Ink Gallery is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

9.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Art & Ink Gallery en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Art & Ink Gallery , zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen warden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

9.3 Mocht Art & Ink Gallery ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Art & Ink Gallery ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Art & Ink Gallery ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom 10.1

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

10.2 Art & Ink Gallery behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen die door Art & Ink Gallery zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Art & Ink Gallery .

Artikel 11 Overmacht 11.1

Indien Art & Ink Gallery als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Art & Ink Gallery niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

11.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Art & Ink Gallery liggende omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Art & Ink Gallery of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 12.1

Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Art & Ink Gallery en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Art & Ink Gallery , of die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Amsterdam.

Voordat je weggaat

Hoe wordt je een selfmade tattoo artiest?

Ontvang 7 cruciale tips die je moet weten! GRATIS

artandinkgallery draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches